De conceptnota decreet leersteun, een stap terug?

Share

24 januari 2022

Op 25 juni 2021 keurde de Vlaamse regering de conceptnota decreet leersteun goed. Dit decreet is de opvolger van het zogenaamde M-decreet dat inclusie binnen het onderwijs moet bevorderen. Met dit M-decreet kregen o.a. blinde en slechtziende jongeren van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs een aantal GON-uren (geïntegreerd onderwijs) toegekend opdat ook zij kunnen participeren in het regulier onderwijs. Helaas bleken deze maatregelen in de praktijk vaak onvoldoende om de nodige extra ondersteuning te voorzien.

In de recente conceptnota van het decreet leersteun heeft Ben Weyts, minister van onderwijs, een nieuw model voor ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs uitgewerkt. Het decreet leersteun moet er voor zorgen dat het nieuwe ondersteuningsmodel voor het regulier onderwijs vooral duidelijker, eenvoudiger en doeltreffender wordt.

Op zich een nobel doel, maar er zijn toch een aantal kritische aantekeningen bij te maken. In de eerste plaats mist het nieuwe model een visie op lange termijn. De conceptnota toont weinig ambitie om fundamentele stappen te zetten in de richting van één inclusief onderwijssysteem en is zelf een stap terug.

Een grote stap terug, aangezien de Vlaamse overheid reeds in 2017 op de vingers werd getikt in een rechtszaak omtrent het gebrek aan gelijke kansen in het onderwijs bij kinderen met een (visuele) handicap. In dit vonnis oordeelde de rechter dat “het globale gebrek aan GON-ondersteuning, toegekend aan de eisende partijen, een weigering uitmaakt van redelijke aanpassingen voor een persoon met een handicap".

Hiermee heeft ZOC-SBPV vzw, nu Symfoon, een duidelijk precedent geschapen, waardoor ook andere kinderen met een handicap naar de rechtbank kunnen trekken om hun recht op redelijke aanpassingen ten volle te doen gelden. Het volledige vonnis kan je terugvinden via de volgende link: https://www.unia.be/files/Documenten/Rechtspraak/Nederlandstalige_rechtbank_van_eerste_aanleg_Brussel__26_juni_2017.pdf.

Bovendien legt het decreet leersteun de keuze omtrent wat het best is voor de leerling voornamelijk bij de scholen. Hierdoor hebben ouders en leerlingen zelf amper inspraak over de juiste ondersteuning. Wij ijveren dat leerlingen, ouders en CLB op gelijke voet betrokken worden in deze keuze. Alleen zo kunnen we ook effectief evolueren naar een volwaardig inclusief onderwijs. Symfoon is er dan ook van overtuigd dat het inclusief regulier onderwijs de beste kansen biedt op vlak van sociale integratie en tewerkstelling later. Om deze reden wil Symfoon alle ouders van blinde of slechtziende kinderen aanmoedigen om hun kind in te schrijven in het reguliere onderwijs.