Privacyverklaring

Privacyverklaring van Symfoon

Hoe we jouw privacy respecteren

Vzw Symfoon hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van jouw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Symfoon verbindt zich ertoe om de Europese verordening van 25 mei 2018, inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens te respecteren.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort GDPR) is toegankelijk via de website: www.privacycommission.be.

Dit brengt met zich mee dat:

 • We jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • We vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • We passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • We geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • We op de hoogte zijn van je rechten omtrent uw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Symfoon vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Symfoon vzw
Rerum-Novarumplein 25
9000 Gent
info@symfoon.be

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen die belangstelling tonen of toonden voor onze projecten, acties, bevragingen, enzovoort en op vrijwilligers, leden van de resonantiegroep, donateurs …

1.    Symfoon

Symfoon bouwt aan inclusie vanuit de kracht van blinde en slechtziende personen. Door ontmoetingen en dialoog tussen mensen met en zonder visuele handicap te stimuleren, willen we komen tot een kansrijke samenleving. Zo wil Symfoon bekomen dat er beweging is in het denken, handelen en zijn van mensen.

Symfoon
Rerum-Novarumplein 25
9000 Gent
info@symfoon.be

2.    Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?

We verwerken de volgende persoons- en andere gegevens:

 • Naam en contactgegevens als e-mail, telefoon en adres;
 • Soort visuele beperking: blind, slechtziend, blind met een andere handicap, slechtziend met een andere handicap;
 • Interessegebied (in functie van onze resonantiegroepen);
 • Je voorkeuren van type vrijwilligerswerk (enkel voor vrijwilligers);
 • Beeldmateriaal tijdens activiteiten (foto’s, video’s, opnames, …);
 • Aantekeningen zoals klachten of drempels waarmee u ons contacteert;
 • Door u gestelde vrage;
 • Bij een contractuele verbintenis: Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender en Financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen, …).

3.    Via welke kanalen komen we aan uw gegevens?

 • Via enquêtes en bevragingen, expliciet door u ingevuld;
 • Via vrijwilligersfiches en contracten;
 • Via mails;
 • Via de nieuwsbrief, na inschrijving. Uitschrijven is op elk moment mogelijk.
 • Symfoon heeft inzage in wie ons volgt of liket op Facebook. We houden enkel aantallen bij, geen namen.

4.  Voor welke doeleinden verzamelen gebruiken we deze gegevens?

Wij verzamelen en gebruiken uw gegevens:

 • Om onze dienstverlening te verzorgen, zowel aan medewerkers, vrijwilligers als aan externe belanghebbenden.
 • Om ons in staat te stellen u te contacteren over ons aanbod, onze diensten, onze acties en onze werking.
 • Om op uw vragen te reageren.
 • Voor rapportering, voor onderzoek en statistische doeleinden ten einde subsidie te bekomen bij de Vlaamse Overheid.
 • Om onze vrijwilligerswerking uit te bouwen en op punt te houden.

5.    Waarom houden wij uw visuele beperking en uw interessegebied bij?

Symfoon doet beroep op ervaringsdeskundigen om haar kennis te ondersteunen. Via enquêtes bevragen wij de noden en verwachtingen van mensen met een visuele handicap. Deze noden kunnen handicap-specifiek zijn. Om alles goed in kaart te kunnen brengen en de juiste mensen per thema te kunnen contacteren, houden wij deze gegevens bij.

6.    Wie heeft er nog meer toegang tot mijn gegevens?

Symfoon heeft een autonome structuur. Gegevens worden dus niet gedeeld met derden. Voor sommige projecten werken we samen met een partner. Zonder uw toestemming verstrekken we uw gegevens niet aan andere derden.

Wanneer de doelstelling dat vraagt, kunnen wij gegevens delen met derde partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst afgesloten hebben. Dit gaat enkel om gegevens die te maken hebben met dienstverlening zoals:

 • Het verzorgen van de ICT-infrastructuur (o.a. ICT netwerk, servers, …);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie en secretariaat;
 • Het verzekeren van onze vrijwilligers.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden). Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

7.    Bewaartermijn

Wij bewaren de persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden. U kan ons altijd contacteren via info@symfoon.be wanneer u inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst.

8.    Recht op de beperking van de verwerking

Indien u meent dat uw gegevens onjuist zijn of de verwerking onrechtmatig is, hebt u het recht om de verwerking van de gegevens te beperken.

Indien u wenst dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, volstaat het dat u ons per e-mail of per post contacteert; dit op basis van de coördinaten hieronder aangegeven. Wij verbinden ons ertoe om zo spoedig mogelijk over te gaan tot deze beperking.

9.    Eigendom en overdracht aan derden

Alle informatie en persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening worden verzameld, zijn eigendom van Symfoon en zullen enkel gebruikt worden in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat in de huidige Privacyverklaring.

Zonder uw toestemming worden uw persoonsgegevens niet overgemaakt aan derden.

10.    Recht op bezwaar

Indien u van mening bent dat Symfoon uw gegevens onrechtmatig verzamelt en/of verwerkt, kunt u steeds bezwaar indienen. Indien Symfoon de rechtmatigheid niet kan aantonen, wordt de verwerking stopgezet.

11.  Versie Privacyverklaring

U aanvaardt dat Symfoon deze Privacyverklaring ten allen tijde mag aanpassen. Symfoon zal u informeren omtrent belangrijke wijzigingen met betrekking tot de wijze waarop uw persoonsgegevens behandeld worden, door een duidelijk bericht te plaatsen op de website.

Versie 15 juni 2021

12.    Contact

U kunt ons contacteren via onderstaande coördinaten:

Symfoon
Rerum-Novarumplein 25
9000 Gent
info@symfoon.be

Wij nemen uw privacy serieus. Heeft u vragen, aarzel niet om ons te contacteren.