Inclusief onderwijs, processie van Echternach.

Share

12 juli 2022

Symfoon vzw, Vlaams blinden- en slechtziendenplatform, vraagt zich af waar inclusie blijft in het nieuwe leersteundecreet van minister Weyts.

Tijdens zijn interview, over het nieuwe leersteundecreet voor kinderen met een handicap op 11 juli 2022 in De Ochtend, was het frappant dat minister Ben Weyts geen woord sprak over kinderen met een VISUELE handicap. Dit terwijl net die groep zeer weinig kansen krijgt om in het regulier onderwijs te stappen. Symfoon maakt zich zorgen dat door dit decreet kinderen met een visuele handicap systematisch naar het buitengewoon onderwijs gestuurd zullen worden, omdat de ‘last’ voor redelijke aanpassingen voor de school te hoog lijkt. Kinderen met een handicap en hun ouders moeten inspraak krijgen bij de keuze van de school. Daarnaast stelt onze organisatie vast dat blinde kinderen die onderwijs volgen binnen het buitengewoon onderwijs vaak niet het onderwijs genieten dat ze nodig hebben.

Symfoon vzw vindt dat het leerplandecreet een stap achteruit is in het proces naar inclusie van kinderen met een handicap in het onderwijs. Door de beslissing om de toegang tot regulier onderwijs volledig afhankelijk te maken van de school, zoals de minister accentueert in het interview, zullen kinderen met een (visuele) handicap op hun honger blijven zitten en uitgesloten worden van later hoger of universitair onderwijs. Een regulier ASO-diploma zit er daar immers niet in. Dit hypothekeert in hoge mate hun mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt en dit op het moment dat de Vlaamse regering iedereen aan het werk wil.

Daarenboven is leren en vormen meer dan alleen les volgen, want de school eindigt niet aan de schoolmuren. Ook na de schooluren speelt onderling contact een rol bij het uitbouwen van hun sociaal netwerk. Zo houden ze bijvoorbeeld dezelfde vriendjes op school, de jeugdbeweging en de sportclub. “It takes a village to raise a child”.

In 2017 besliste de rechter in eerste aanleg dat het gebrek aan ondersteuning van kinderen met een visuele handicap in het regulier onderwijs een weigering is van redelijke aanpassingen. NOOZO formuleerde een advies rond het leersteunplan in mei 2021, tevergeefs. In 2009 ratificeerde ons land het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, onder andere artikel 24.2.a. Blijkbaar is de Vlaamse overheid blind voor het recht op inclusief onderwijs?

Symfoon vzw blijft pleiten voor echt inclusief onderwijs en zal het tekort eraan blijven aankaarten. Alleen zo kunnen samen werken aan een inclusieve samenleving waar kinderen met een handicap alle kansen krijgen die ze nodig hebben om op te groeien.