Mensenrechten creëren we samen

Share

10 december 2021

Elk jaar wordt de Internationale Dag van de Mensenrechten gevierd op 10 december. In theorie zijn de rechten van alle mensen verzekerd in deze Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Dat geldt ook voor personen met een handicap. Toch stoten zij nog op heel wat hindernissen die hun actieve en daadwerkelijke participatie aan het politieke, economische, sociale en culturele leven in de weg staan. Hoogtijd dus dat we op deze Internationale Dag van de Mensenrechten ook even aandacht schenken aan een recenter VN-verdrag.

Begin jaren 2000 besloot de VN immers om actie te ondernemen tegen deze voortdurende discriminatie. Het verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap heeft als doel het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van personen met een handicap. Basisbeginselen in het verdrag zijn toegankelijkheid, persoonlijke autonomie en volledige participatie van personen met een handicap.

Dit verdrag bevat een paradigmashift in het denken over handicap. Niet de handicap op zichzelf vormt het probleem, wel de onaangepastheid van de maatschappij aan de noden van personen met een handicap, waardoor zij hun rechten niet kunnen doen gelden. Bovendien loopt het principe “niets over ons, zonder ons” als een rode draad doorheen dit verdrag. Personen met een handicap en de organisaties die hen vertegenwoordigen zijn dan ook nauw betrokken bij de totstandkoming en uitvoering ervan.

Ook Symfoon bouwt aan inclusie en dit vanuit de kracht van blinde en slechtziende personen. Door ontmoetingen en dialoog tussen mensen met en zonder visuele handicap te stimuleren, willen we komen tot een kansrijke samenleving voor iedereen. We willen de wereld veranderen en dat is een verantwoordelijkheid die we samen moeten opnemen. Elk individu speelt hierbij een belangrijke rol, want pas dan komt er verandering in denken, handelen en zijn van mensen.