Toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden tot aan het stemhokje

Naar aanleiding van de naderende verkiezingen doet Symfoon drie bevragingen over de toegankelijkheid van de verkiezingen voor blinden en slechtzienden.  

Stemrecht mag niet gelijkgesteld worden met stemplicht. Inclusief stemmen gaat over het recht om autonoom je burgerlijke functie te mogen vervullen om je stem uit te brengen. Met deze bevraging kiezen we er bewust voor om niet in te gaan op de inhoud van de politieke programma’s. Het is niet onze bedoeling te onderzoeken welke partij zich nu precies inzet voor inclusie en welke net niet.  

Het uiteindelijke doel van deze bevraging is om de toegankelijkheid van het stemproces te verbeteren, specifiek voor de blinde en slechtziende gemeenschap. De gemeenschap speelt hierin ook zelf een sleutelrol: via deze bevragingen geven jullie ons te kennen hoe jullie het bezoek aan het stemlokaal ervoeren. Met die ervaringen uit de eerste hand kunnen wij adviezen formuleren en bezorgen aan de lokale besturen. 

Met het resultaat van deze enquête willen we bijdragen om de stemtoegankelijkheid aanzienlijk te verbeteren in oktober 2024, maar voornamelijk voor de volgende verkiezingen in 2029. 

Om bij te dragen tot het toegankelijk stemrecht wil Symfoon: 

  • de blinde en slechtziende gemeenschap, als protagonist in zijn eigen belangenverdediging, bevragen over het stemproces;   

  • aanbevelingen en advies verlenen aan de verschillende overheidsniveaus over hoe het stemproces toegankelijker kan gemaakt worden voor blinden en slechtzienden. 

Een eerste bevraging zal gaan over de fase voorafgaand aan het effectief uitvoeren van het stemrecht, vóór 9 juni 2024. 
Een tweede bevraging zal gaan over de toegankelijkheid van het stemmen op de verkiezingsdag zelf en kan je hier invullen, ook als je niet ging stemmen.
In een derde fase zullen de bevindingen doorgestuurd worden naar de lokale overheden, samen met adviezen van hoe het beter kan. 
Een derde bevraging zal plaatsvinden in de periode van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024. 

Als je, behalve de samenvatting, meer informatie wenst over het onderwerp, stuur ons een mailtje, zodat we je ons dossier met achtergrondinformatie kunnen doorsturen. 

Wij rekenen alvast op jou om aan de eerste bevraging deel te nemen. Die vind je hieronder. Als er een sterretje naast een vraag staat, dan is die verplicht in te vullen. Onderaan vragen we enkele persoonsgegevens: het is belangrijk om deze informatie in te vullen. We houden je gegevens volledig anoniem, maar het is belangrijk om de gemeente te kennen, zodat we de plaatselijke overheden kunnen aanschrijven met aanbevelingen om in volgende gelegenheden je stemrecht misschien toegankelijker te maken.

Vul je graag de bevraging telefonisch in? Bel dan naar 0487 51 88 64.

Bevraging 1: oproepingsbrief en volmacht
Ontvang je een oproepingsbrief?
Kan je de oproepingsbrief volledig autonoom lezen?
Zo ja, welke hulpmiddelen gebruik je hier dan voor?
Zo nee, welke hulp krijg je daarbij van anderen?
Als je de oproepingsbrief niet kan lezen of die kan niet voor jou voorgelezen worden, hoe voel je dit aan? Je mag meerdere opties aanduiden.

Ben je van plan te stemmen?
Zo nee, waarom niet? Je mag meerdere opties aanduiden.
Als het stemproces toegankelijk zou zijn, hoe groot is de kans dat je wel zou stemmen? 1 is heel klein, 5 is heel groot.

Ontvang je een volmachtenformulier?
Zou je een volmacht geven om iemand in jouw plaats te laten stemmen?
Zo nee, waarom niet?
Kan je het volmachtenformulier volledig autonoom lezen?
Zo ja, welke hulpmiddelen gebruik je hier dan voor?
Zo nee, welke hulp krijg je daarbij van anderen?
Helpt iemand anders je bij het invullen van het volmachtenformulier?
Zo nee, waarom niet?
Onderteken je dit formulier zelf, mits wat assistentie, bijvoorbeeld de vinger zetten op de plaats waar de handtekening moet komen?
Tekent iemand anders voor jou het volmachtenformulier?
Geef je hiervoor toestemming?

Ben je blind of slechtziend?
Mogen we op je rekenen voor volgende bevragingen over het toegankelijk stemmen?
Mogen we je uitnodigen voor andere enquêtes over andere onderwerpen?